عثمان اسماعیلی:بهاران خجستە باد

 

12722119_255609598111261_779082938_n

فرارسیدن نوروز و سال نو ١٣٩۵خورشیدی را به همه ی کارگران و ستمدیدگان، به دلسوزان راه رهایی انسان از ستم و سرکوب ، به زندانیان سیاسی اسیر و دربند و به خانواده جانباختگان طبقه کارگر تبریک عرض مینمایم.
دوستان گرامی،خانوادەهای بسیاری از جامعە امروز ما، در شرایطی به استقبال نوروز و سال نو می روند و با بهار و طبیعت تجدید پیمان می نمایند کە عزیزانشان یا جانباختە اند و یا در راە اهداف انسانیشان دربند هستند.به نوبه خود به روحیە مقاوم آنان درود می فرستم و ضمن شادباش سال نو به تک تک آن عزیزان امیدوارم هرچه زودتر عزیزان را در جمع گرم خانواده بازیابند. همچنین نوروز و سال نو را به همه نهادها و تشکل های مستقل و خودساختە کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان و پرستاران شادباش میگویم و امیدوارم سال نو ،سال تودەای شدن هرچه وسیعتر این نهادها باشد.
عزیزان : ما مدافعین راە رهائی و برابری انسانها به استقبال زندان نمیرویم ،بلکه زندان تحمیلی را تقبل می کنیم تا نسل بعدی به دلیل تفاوت در عقیدە و بیان ،اعتقاد به مذهب یا بی اعتقادی به آن، جنسیت و دیگر تفاوتهای ساختە و پرداختە سیستم طبقاتی سرمایەداری به زندان نیفتند و زندانی کردن انسان به دلیل عقیده و دیدگاه متفاوت پایان یابد.
ما کارگران، در نظام ظالمانه سرمایەداری سرکوب می شویم و زندان را تحمل میکنیم ، چیزی برای از دست دادن نداریم، اما با اتحاد، همبستگی و متشکل شدن جهانی را به دست خواهیم آورد کە مملو از شادی ، برابری و فارغ از تبعیض و سرکوب برای همه خواهد بود.
رفقای کارگر: از ماەها و بویژه هفتەهای پایانی هرسال ، دغدغە و فکر و مشغلە ما کارگران در سراسر کشور تعیین دستمزدها برای سال جدید است. دستمزد رابطە مستقیم با حق حیات و زندگی ما کارگران دارد. امسال نیز دستمزدها بدون حضور نمایندگان کارگران توسط دولت، و دو نهاد وابستە به آن تعیین گردید. دستمزد تعیین شدە اگر هم به موقع پرداخت شود ٣ برابر پایین تر از خط فقر اعلام شدە توسط خود دولت است . این دستمزد ناچیر در شرایطی به کارگران و آنهم اگر شانس کار داشتە باشند ، پرداخت می شود، کە تمام امکانات و نعمات مادی جامعە با دستان توانمند ما کارگران ساختە می شود، اما خود ما از ابتدایی ترین امکانات و از جملە حق تعیین میزان فروش نیروی کار خود نیزمحروم هستیم .دلیل آن هم در متشکل بودن دشمنان ما و متفرق بودن ما کارگران است. ما کارگران تنها با اتحاد و مبارزە است کە میتوانیم دستمزد واقعی خود را بر کارفرمایان تحمیل نمائیم .قراردادهای موقت و سفید امضاء را لغو کنیم . امنیت شغلی کارگران و بیمه بیکاری برای همه کارگران بیکار،داشتن مسکن مناسب و بهداشت و دکتر و درمان و …. با هزینه کارفرمایان کە محصول فروش نیروی کار و دسترنج ربودە شدە خود ما توسط آنها است را به دست بیاوریم .همچنین داشتن رسانه مستقل کارگری، آزاد و بدون سانسور حق طبیعی و مسلم ماست.
در پایان، ضمن آرزوی سالی مملو از شادی و موفقیت برای طبقە کارگر و انسانهای زحمتکش در سرتاسر کشور، از همه انسانها وتشکلهای کارگری کە به حکم زندان من معترض و از حق و حقوق انسانی و کارگری من دفاع نمودە، خبررسانی کردە و خانوادە من و دیگر فعالین کارگری و زندانیان سیاسی دربند را تنها نگذاشتەاند، بی نهایت سپاسگزار و تشکر میکنم. در سال نو ١٣٩۵خورشیدی بار دیگر اعلام می دارم کە دوش به دوش شما عزیزان ، برای رهایی طبقه کارگر از پای نخواهم نشست.
زندە باد اتحاد و همبستگی جهانی طبقە کارگر
زنده باد حکومت کارگری
عثمان اسماعیلی ٢٩/١٢/١٣٩۴
شمارە تلفن: ٠٩١٨٢٨۴٢۴۵١

درباره کمیته
 
اخبار کارگری
یکشنبه, ۱۲ام اردیبهشت, ۱۳۹۵
کارگران وفعالین کارگری مراسم اول ماه مه رو بصورت علنی در شهر سقز برگذار کردند.
جمعه, ۸ام آبان, ۱۳۹۴
بلاتکلیفی کارگران شرکت ریسندگی پرریس سنندج
 
 
 
 
تمامی حقوق متعلق به وبسایت کمیته دفاع از محمود صالحی است.